หลักสูตรโรงเรียนพระบางวิทยา
หลักสูตรโรงเรียนพระบางวิทยา - ม.ต้น
หลักสูตรโรงเรียนพระบางวิทยา - ม.ปลาย