การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
            คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

              ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จำเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดประกอบด้วย


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               เป็นหน่วยศูนย์กลางในการกำกับติดตามการประเมิน ITA Online โดยมีหน้าที่กำหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในภาพรวม รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆในการประเมิน การกำกับติดตามการประเมินและการดำเนินการต่อผลการประเมิน เพื่อนำเสนอต่อ สำนักงานป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช.
               มีบทบาทในการร่วมกำหนดแนวทางและร่วมกำกับติดตามการประเมินรวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆในการประเมิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               เป็นหน่วยย่อยในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยมีหน้าที่กำหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

สถานศึกษา
               เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 8,224 แห่ง เข้ารับการประเมิน
 

             สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในปีนี้ ถือเป็นการขยายผลการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มาใช้ในการประเมินสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินอย่างต่อเนื่องในการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนประสบผลสำเร็จ โดยการประเมินผ่านระบบ ITA Online ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูลและคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในครั้งนี้จะทำให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และนำกรอบการประเมินที่กำหนดไปดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคตอีกด้วย