ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปี 2562

ปี 2563


การก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง