หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

01 - ประกาศโรงเรียนพระบางวิทยา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
02 - หนังสือเวียน กคศ. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ว 6)
04 - หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการ ว.8
05 - หลักเกณฑ์ประเมินครูผู้ช่วย (ว19)