เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศโรงเรียนพระบางวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนพระบางวิทยา (ภาษาไทย)
ประกาศ โรงเรียนพระบางวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนพระบางวิทยา (English)