ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอารมณ์ น้อยเกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562 - ปัจจุบัน