กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุกัญพร สุวรรณเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางพจณา ชูช่วย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสิทธิพร สิงห์โห
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวมาลัย สุขเกษม
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวลัดดา เผือกแผ้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3