กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภคพล ศรีพลอย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางธฤษฏา ศรลัมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางดวงเดือน อาจหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางนิสกุล เหล่าสุขไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางเครือวัลย์ ยศเมธากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวหทัยชนก ตระกูลจำลอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางนัดดา แจ่มสกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายศราวุธ คงเจริญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววันวิสาข์ จิตเอกะ
ครูโครงการ Teach for Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4