กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิจิตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายมาโนช พันธุ์เขียน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางวันเพ็ญ ส้มฉุน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฐิภาพรรณ เก่งเขตรวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวณัฐฑิกา อินดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5