เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิลาวรรณ หลากสุขถม
ครูธุรการโรงเรียน